Оновлено
2018-04-19
15:09

Навчальні посібники та конспекти лекцій

       Гнатчук О.С. Історія соціології (Класичний період) : навч. посібник у 2 ч. / О.С. Гнатчук. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. - 240 с.
     Розглянуто головні принципи становлення соціології як науки кінця XIX -поч, XX ст; проаналізовано ключові моменти цього процесу; подані інтелектуальні портрети деяких класиків соціологічної думки (О.Конта, Г.Спенсера, К.Маркса і т.д.).
     З метою глибшого засвоєння матеріалу розроблено завдання для індивідуальної та самостійної роботи, блок основних (концептуальних) положень курсу, додано словник термінів та їх дефініцій, а також додатки, що містять зразки тестових завдань
     Запропоноване видання відповідає загальній програмі курсу історії соціології та адресовано викладачам, студентам і аспірантам вищих навчальних закладів, широкому колу читачів.

     Гнатчук Оксана Історія соціології. Протосоціологія. – Частина 1-ша: навч.-метод. посібник / Оксана Гнатчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 240 с.
     У навчально-методичному посібнику запропоновано блоки теоретичних і практичних завдань з курсу «Історія соціології. Протосоціологічний період» для студентів спеціальності «Соціологія».
      З метою глибшого засвоєння матеріалу подано завдання для індивідуальної та самостійної роботи, блок основних (концептуальних) положень курсу, додано словник термінів та дефініцій, а також зразки тестових завдань.

 

  

     Соціальна статистика: навч. посібник / Ю.Г.Кілей. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 240 с.
      У посібнику представлено конспект лекцій нормативного курсу та методичні матеріали з навчального предмета «Соціальна статистика». До кожної лекції подано контрольні запитання і список рекомендованої літератури, тематику самостійних завдань, зразки тестів.
      Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

 

     Яремчук С.С. Соціологія: Навчальний посібник / Сергій Степанович Яремчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 296 с.
     Навчальний посібник побудований за кредитно-модульною системою. Він складається з двох змістових модулів, в кожному з яких – по чотири навчальні елементи. Кожен навчальний елемент містить текст лекції, питання для обговорення на семінарському занятті, питання для перевірки знань, список основної та додаткової літератури, завдання для самостійної роботи та індивідуальні навчально-дослідних завдання. Також у посібнику наводиться перелік питань до підсумкового контролю, тестові завдання, список навчально-методичної літератури з соціології та тематичний виклад змісту дисципліни, тощо.
     Для студентів вищих навчальних закладів.

 

Соціальне прогнозування: навч.-метод. Посібник / Укл. Н.Г. Каралаш. – Чернівці: Чернівецький нац. ун – т, 2011. – 96 с.
Посібник містить огляд основних питань з історії, теорії та практики соціального прогнозування, оволодіння якими є необхідними при підготовці соціологів, фахівців у сфері соціального управління та соціальної роботи.
Для студентів, які навчаються за спеціальністю «Соціологія».

 

 

 

 

     Гендерні дослідження: навч.-метод. Посібник / Укл. Т.В. Медіна. – Чернівці: Чернівецький нац. ун – т, 2011. – 128 с.
      Методичні рекомендації містять програму лекційного курсу, методичні матеріали для підготовки до семінарських занять, тести для самоконтролю набутих знань та матеріали для підготовки й проведення ділових ігор.
      Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Соціологія”.

 

     Тренінг організації ведення переговорів: Консп.  лекцій / Укл. С.С. Яремчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун – т, 2010. – 108 с.

     
Посібник містить лекції з п’яти тем, які розкривають зміст курсу «Тренінг організації ведення переговорів». У ньому визначається сутніть переговорів та їх функції, дається загальний огляд етапів переговорного процесу, з’ясовується роль медіації. Розглядаються питання впливу психологічних факторів на переговорне спілкування. Аналізуються конкретні стратегії і тактики ведення переговорів, а також особливості переговорів із різними типами людей і соціальниг груп.
      Для студентів вищих навчальних закладів.

 

 

      Гнатчук Оксана Степанівна. Соціологія постмодернізму: навч.-метод. посібник /О.С. Гнатчук. - Чернівці: Чернівецький нац. ун – т, 2010. –   144 с.
      У навчально-методичному посібнику запропоновано блоки теоретичних і практичних завдань з курсу «Соціологія постмодернізму» для студентів спеціальності «соціологія».
     З метою глибшого засвоєння матеріалу поєднано завдання для індивідуальної та самостійної роботи, блок основних (концептуальних) положень курсу, додано словник термінів та їх дефініцій, а також додатки, що містять постмодерніську поезію та течії у мистецтві.

 

 

 

      Докаш Віталій Іванович. Соціологія релігії: навч. посібник / В.І. Докаш - Чернівці: Чернівецький нац. ун – т, 2010. – 256 с.
      У навчальному посібнику подається теоретичний матеріал до курсу, теми та плани лекцій і семінарських занять, питання для самостійного опрацювання, індивідуальні навчально-дослідні завдання з врахуванням кредитно-модульної системи навчання. Пропонується перелік тем рефератів, контрольні і підсумкові питання, зразки тестів. Посібник розрахований на викладачів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться проблемами, вивченням яких займається соціологія.

 

 

 

      Тематичний словник-довідник з соціології / За ред. В.В. Кохана; укл.: А. Александровська, Є. Буга, Ю. Ткачук та ін. – Чернівці: Чернівецький нац. ун – т, 2009. – 112 с.
      Представлений тематичний словник-довідник є результатом спільних зусиль студентів-випусниківа кафедри соціології по формуванню бази соціологічних термінів, які необхідні студентам нефахових спеціальностей для підготовки семінарських занять з курсу "Соціологія". Терміни, які включені в даний словник подані відповідно до тих тем, які передбачені курсом вивчення соціології, що значно спрощує процес засвоєння необхідного мінімуму соціологічної  категоріально-термінологічної бази.
      Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

 

 

     Яремчук С.С. Сучасні теорії в конфліктології: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2008. - 72 с.

     У навчальному посібнику розглядаються особливості формування й основні тенденції еволюції сучасної теорії конфлікту, систематизуєтьсязміст і конретизуються основні завдання під час вивчення курсу, визначаються напрями самостійної роботи студентів над основними поняттями та проблемами означеного курсу.

     Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

ТЕКСТ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

  

 

     Яремчук С.С. Основи конфліктології: Конспект лекцій. - Чернівці: Рута, 2008. - 80 с.

     Цей посібник - додаток до методичних рекомендацій "Основи соціології".

ТЕКСТ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

 

 

 

 

 

     Соціологія: Навчальний посібник / За ред. А.М. Маковецького. - Чернівці: Рута, 2008. - 78 с.

     У посібнику представлено нормативний курс лекцій із соціології. До кожної лекції подано контрольні запитання і завдання, теми рефератів і список рекомендованої літератури.

     Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

ТЕКСТ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

 

     Гнатчук О.С. Культурологія. Навчально-методичний посібник. – Чернівці, 2007. – 201 с.
     Навчально-методичний посібник побудований за стандартами кредитно-модульної системи навчання згідно до вимог Болонського процесу.
Згідно з програмою Міністерства охорони здоров’я у посібнику розглядаються питання, що стосуються природи і сутності культури, аналізуються історичні типи соціокультурних світів, ціннісні та комунікативні виміри культури, тощо.
Навчально-методичний посібник містить тестові завдання, контрольні питання, культурологія, культурологічні диктанти, теми рефератів, основну та додаткову літературу до кожної теми модуля, а також термінологічний словник, додатки.
     Дане видання пропонується для студентів вищих навчальних закладів освіти І-IV рівнів акредитації.

 

Маковецький А.М. Соціологія організації та управління: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2006. - 76с.

     У посібнику представлено матеріали, які можуть бути використані при читанні нормативних курсів лекцій із "Соціології управлінської діяльності", "Соціальної інженерії", та ін. До кожної теми подано контрольні запитання і завдання студентам, теми рефератів і список рекомендоваї літератури.

     Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

 

 

  Каралаш Н.Г. Соціологія особистості: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2006. - 76 с.

     У посібнику висвітлюються питання процесу формування і становлення людини як особистості, вплив об'єктивного і суб'єктивного на цей процес: аналізується проблема людини у світовій філософії і соціології. До кожної теми подано контрольні запитання, теми рефератів і список рекомендованої літератури.

      Для студентів усіх спеціальностей, а також тих, хто цікавиться соціологією особистості.

 

    

      Медіна Т.В. Соціологія сім'ї: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2006. - 72 с.

      У посібнику подано курс лекцій із соціології сім'ї. Відображено основні апроблеми, що вивчаються цією наукою: шлюбна, сімейна, сексуальна, репродуктивна поведінка, етноісторичні особливості сім'ї в Україні, а також функціонування її на сучасному етапі. Вміщено контрольні запитання, теми рефератів, а також список літератури до кожного розділу.

     Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

ТЕКСТ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

   

     Ципко С.Ю. Соціологія громадської думки: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2006. - 64 с.

     У посібнику викладено матеріал, який може бути використаний при читанні нормативних курсів із соціології громадської думки, соціології масових комунікацій та ін. До кожної теми подано контрольні запитання і завдання студентам, теми рефератів і список рекомендованої літератури.

     Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

  

 

 

     Маковецький А.М., Камбур А.В. Понятійно-категоріальний апарат соціології: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута. - 78 с.

      У посібнику представлено матеріали з нормативно-категоріального апарату соціології, який становить основу названої науки. До кожної теми подано контрольні запитання і завдання студентам, теми рефератів і список рекомендованої літератури.

     Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

ТЕКСТ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterМ+Y7@ХЂЈЌзьchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.