Оновлено
2018-04-19
15:09

Докаш Віталій Іванович

Докаш Віталій Іванович

Посада: завідувач кафедри
Вчений ступінь: доктор філософських наук
Вчене звання: професор, академік АН Вищої школи України

Почесні звання:

Почесний співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.

Нагороди:

Почесний співробітник (2002 р.)

Грамота міністерства освіти України (2009 р.)

Грамота Верховної Ради України (2015 р.)

 

Тематика наукових досліджень:

Проблеми есхато-хіліазму; новітні релігійні течії та рухи; пізній та новітній протестантизм; розвиток релігійної мережі України та регіону; соціально значуща діяльність релігійних організацій; соціологія релігії; організація та проведення переговорів; соціальні конфлікти та медіація; риторика; культура спілкування; проблеми соціального забезпечення.

Курси, що читає:

Загальна соціологія; соціологія релігії; тренінг організації та проведення переговорів; конфліктологія та медіація; риторика; риторика та культура спілкування; вступ до спеціальності «Соціальне забезпечення».

Додаткова інформація:

     Народився 29 жовтня 1949 року в с. Іракліївка Могилів-Подільського району Вінницької області. Середню освіту здобув у 1966 р. в Кукавській середній школі Могилів-Подільського району Вінницької області. В 1968 р. закінчив Одеське професійно-технічне училища №17 Міністерства Морського Флоту за спеціальністю судовий електрик. Випускник філософського факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка 1978 р. за спеціальністю філософ, викладач філософських дисциплін і суспіль-ствознавства.
Свій робочий шлях розпочав електрорадіонавігатором на гідрографічному судні в м. Керчі. Працював наладчиком радіоапаратури на об’єднані «Електронмаш» у м. Чернівці, інструктором Ленінського райвиконкому, лектором Чернівецького міськкому партії, викладачем історії технікуму залізничного транспорту.
     Науково-педагогічну діяльність розпочав в 1978 р. на кафедрі філософії ЧДУ в якості асистента на умовах погодинної оплати.
     З 1987 по 1989 р. працював асистентом кафедри етики, естетики та наукового атеїзму Чернівецького державного університету; старший викладач кафедри філософії Чернівецького державного університету (1989–1994 рр.); доцент кафедри психології і соціології Чернівецького державного університету (1994-1998 рр.); доцент кафедри релігієзнавства і теології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (1998–2005 рр); старший науковий співробітник кафедри релігієзнавства і теології Чернівецького нац. університету імені Юрія Федьковича (2005–2007 рр.); доцент кафедри релігієзнавства і теології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2007–2008 рр.). З 2001 по 2005 р. – заступник декана філософсько-теологічного факультету з навчально-методичної і виховної роботи.
     У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Етична концепція сучасного адвентизму» (Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди), 2007 р. – докторську дисертацію на тему «Трансформація есхато-хіліастичних концептів протестантської теології». Професор кафедри релігієзнавства і теології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (лютий 2008 – вересень 2008 рр.); професор, завідувач кафедри соціології Чернівецького нац. університету імені Юрія Федьковича (вересень 2008 р. – т.ч.).
     З 1987 р. по т. ч. викладав такі курси: етика, етика ділових відносин, естетика, культурологія, культура та мистецтво спілкування, психологія спілкування, риторика, еристика, релігієзнавство, загальне релігієзнавство, географія релігій, панорама сучасного релігійного життя, свобода буття релігії, конфесіологія, соціологія, соціологія релігії, соціологія та психологія релігії, конфліктологія, тренінг організації та проведення переговорів, культура ділового та повсякденного спілкування.
     Автор навчальних курсів: «Релігієзнавство», «Загальне релігієзнвство», «Основи виховання в різних релігійних конфесіях», «Географія релігії», «Панорама релігійного життя», «Етика ділових відносин», «Культура і мистецтво ділових відносин», «Психологія спілкування», «Соціологія релігії», «Соціологія та психологія релігії», «Риторика», «Культура ділового та повсякденного спілкування».
     Як голова обласного осередку Української Асоціації Релігієзнавців підтримує ділові контакти з керівниками релігійних організацій регіону, надає їм методичну допомогу та консультації з питань державно-церковних відносин, функціонування духовних закладів і викладання дисциплін духовного циклу. Дев’ять років поспіль проводить в регіоні «Єдині Дні» релігійної свободи, на яких розглядаються проблеми гарантії свободи совісті та свободи релігії.
     Докаш В.І. є почесним співробітником Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, віце – президентом та членом правління Української Асоціації Релігієзнавців, нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України (2007 р.), відмінник освіти України (2009 р.). Член експертної ради ДАК України, двох спеціалізованих вчених рад; член редколегії 3-х наукових часописів, член Соціологічної Асоціації України. Підготував двох кандидатів наук – Пержуна В.В., Малика М.Г., керує трьома аспірантами та трьома здобувачами
Є автором понад 90 наукових праць, в тому числі:
Праці:

 1. Релігієзнавчий словник / За ред А.Колодного і Б. Лобовика. – К.. 1996. – 392 с. (102 співавтори);
 2. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / А.М. Колодний, П.Л. Яроцький, Б.О. Лобовик та ін.;
 3. За ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. - К., 1999. - 735 с. (24 автори); Релігієзнавство: навч.посібник для студентів неспеціальних факультетів. – Чернівці: Рута, 2008. – 288 с. (За ред. В.І.Докаша, Г.Г. Коцур та ін.);
 4. История Церкви Адвентистов седьмого дня в Украине (XIX-XXI вв.) // Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. Выпуск № 3. Сборник статей. – Москва: Российское объединение исследователей религии, 2006. – С.277-300;
 5. Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації: Монографія. – Київ-Чернівці, 2007. – 544 с.;
 6. Адвентисти сьомого дня // Історія релігії в Україні: у 10-ти т. // Редколегія: А. Колодний (голова) та ін. Пізній протестантизм в Україні. Т.6 (п'ятидесятники, адвентисти, свідки Єгови) // За ред. П.Яроцького. – Київ-Дрогобич, 2007. – 632 с. (Співавтори: П.Л..Яроцький, В.І.Франчук). – С. 248-413;
 7. Постмодерністський характер есхато-сотеріологічних концептів новітнього протестантизму // Релігійна свобода: Релігія в постмодерному суспільстві: соціально-політичні, правові та конфесійні аспекти. Науковий щорічник. За загальною редакцією д. філос. н. А. Колодного, д. філос. н. О. Сагана, д. філос. н. Л. Филипович, к. філос. н. М. Бабія. – К., 2008. – С. 269 – 274;
 8. Загальне релігієзнавство: навч. – метод. посібник – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 184 с.;
 9. Соціологія релігії: навч. посібник – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 256 с.;
 10. Докаш В.І. Соціологічні аспекти трансформаційних змін в релігійній мережі Буковини / В.І.Докаш // Релігійна свобода: спецвипуск №2 наукового щорічника Держкомнацрелігій та Відділення релігієзнавства Інситуту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. Збірник наукових статей з теми «Міжконфесійні відносини у їх сутності і виявах в Україні». / За заг. ред. А.Колодного і В.Климова. – Київ: Світ знань, 2010. – С.40-44.
 11. Соціальний контекст реформаторських рефлексій у ранньому протестантизмі // Актуальні питання релігієзнавчої та богословської думки: Колект. монографія / за ред. В.О.Балуха. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 130–142;
 12. Эсхатологические идеи в их протестантском выражении / Вопросы религии и религиоведения: Религиоведение Украины: Сборник. Часть 2: Религиоведение Украины конца XX – XXI в. / сост. и общ.ред. Колодного А.Н., Филипович Л.А., Климова В.В., Шмидта В.В. – М.: ИД «МедиаПром», 2010 – С. 401-409.;
 13. Буковина релігійна: історія, сьогодення, трансформаційні зміни // Релігійна панорама. – 2010. – № 10. – С. 58–71;
 14. Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп. / за заг. ред. В.І.Докаша;  – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 360 с. (10 авторів); – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 448 с. (10 авторів) ; – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 272 с. (10 авторів);
 15. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доопр., доп. – Чернівці: Наші книги, 2012. – 784 с.;
 16. Психологія релігії: навч. посіб. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 464 с.;
 17. Докаш В. Проблеми соціалізації віруючої особистості в сучасному суспільстві // В.І.Докаш /Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 602-603. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С.101-106.
 18. Докаш В. Релігійна мережа України в її інституціональних вимірах: компаративний аналіз // В.Докаш / Релігія та Соціум: міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – №1(7). – С. 50-56.
 19. Докаш В., Бочулинський С. Основні форми соціально значущої діяльності християнських конфесій в Україні // В.Докаш, С.Бочулинський / Релігія та Соціум: міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – №1(7). – С. 71-77
 20. Докаш В. Християнська сім’я: модернізм та традиціоналізм // В.Докаш / Релігія та Соціум: Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – № 2(6). – С.112-122.
 21. Предестинаційна есхатологія Якова Армінія // Філософія. Педагогіка. Суспільство: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 2. – Рівне: видавець О.Зень, 2012. – С.17-25.; Ранньохристиянська есхатологія: релігієзнавчий аналіз основоположних принципів // Феномен релігії у творах античних і середньовічних мислителів: колект. монографія / за ред. член-кор. НАПН України В.О.Балуха. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С.13-43;
 22. Глосарій релігієзнавства / За ред. член – кореспондента НАПН України В.О.Балуха. – Чернівці: Наші книги, 2013. – 280 с. (13 авторів).
 23. Нова ортодоксія як рух за модернізацію есхато-сотеріологіних доктрин християнського вчення / В.Докаш. Релігія та Соціум // Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013.– № 2(10). С- 5-14;
 24. Соціальний характер есхатології в апокаліптичній та пророчій літературі / В.Докаш. Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013.– № 3-4(11-12). С- 179-188;
 25. Ранньохристиянська есхатологія: протестантська інтерпретація. В.Докаш. Богословський вісник- Науковий журнал- №8- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013.С.17-52;
 26. Специфіка та форми вияву сучасної релігійності /В.Докаш, Л.Потапова // Соціокультурні виміри релігійних процесів у світі та в Україні: матеріали Міжн. наук.-практ-Інтернет-конф 30-31 травня 2013 р. / за заг. ред.проф. Докаша В.І.–Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. –С. 36-44;
 27. Докаш В. І. Основні складові протестантської есхатології структурно-функціональний аналіз/В. І. Докаш//Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2014. - №3-4(15-16). – с. 91-98
 28. Докаш В. І. Релігія як соціокультурний феномен та інтегратор українського суспільства/ В. І. Докаш /Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 25. – Рівне: О. Зень, 2014. – с. 104-107.
 29. Релігія, Церква та релігійність в умовах демократизації українського суспільства / В. Докаш // Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: толерантність в історичному і міжкультурному вимірах: колект. монографія / за наук. ред. член-кор НАПН України В.О. Балуха. – Чернівці. – Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 194-209
 30. Міжетнічні та міжконфесійні відносини у контексті суспільних трансформацій: соціологічний вимір: колект. монографія / за заг. ред. проф. В.І. Докаша. – Чернівці: Чернецький нац. ун-т, 2015. – 280 с. – С. 43-68. (10 авторів)

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster.‹Џ@E{сRchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.